صفحۀ اصلی » آثار » آثار دیجیتالی » مشاهده موضوع "مرزبانی از مکتب اهل بیت"

بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه چهاردهم)

تبارشناسی و جریان شناسی جلسه چهاردهم:26دقیقه مباحث مطرح شده در این جلسه: 1.اعتقاد بر بهاری قدم قرآن رویت خدا با چشم سر در روز قیامت ترتیب رویت خدا: نابینایان،...

بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه سیزدهم)

تبار شناسی و جریان شناسی جلسه سیزدهم:37دقیقه مباحث مطرح شده در این جلسه: 1.دلایل انزوای اندیشه کلامی و فقهی احمد مغایرت اندیشه های او با تدبر و تعقل 2......

بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه دوازدهم)

تبارشناسی و جریان شناسی جلسه دوازدهم:28دقیقه مباحث مطرح شده در این جلسه: 1.پیروی سلفیون از عقاید احمدابن حنبل به دلیل عقاید روش شناسی(نقل گرایی و حدیث گرایی) و ظاهر...

بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه یازدهم)

تبار شناسی و جریان شناسی جلسه یازدهم:35 دقیقه مباحث مطرح شده در این جلسه: 1.زندگانی احمد: دوران افول مکتب حدیث گرایی(دوران اعتزال) 2......

بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه دهم)

تبار شناسی و جریان شناسی جلسه دهم:28 دقیقه مباحث مطرح شده در این جلسه: 1.پیامدهای دوران عدم نقل حدیث روایات راه گشا در سینه اصحاب باقی ماند و با آنها دفن شد برای...

بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه نهم)

تبارشناسی و جریان شناسی جلسه نهم:32 دقیقه مباحث مطرح شده در این جلسه: 1.مبانی سلفی گری از یک نظر عقل گراست از یک نظر حدیث گراست از یک نظر ظاهر گراست 2......    

بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه هشتم)

تبار شناسی و جریان شناسی جلسه هشتم:32 دقیقه مباحث مطرح شده در این جلسه: •محمد عبده ← با چهره ای عقل گرا و رویکرد کلامی تحولی در نظام آموزشی و پرورشی ایجاد کرد •رشید...

بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه هفتم)

تبار شناسی و جریان شناسی جلسه هفتم:28 دقیقه مباحث مطرح شده در این جلسه: •اهل حدیث: گروه های سلفی گری در منطقه شبه قاره •عقیده اهل حدیث: برتری حدیث بر قرآن •از چهره...

  • کتاب ها

    <width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=